Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

04 - Thủ tục xác nhận sinh viên Đăng ký vé tháng xe Buýt

a) Hồ sơ, thủ tục

- Giấy đăng ký vé tháng xe Buýt (mẫu 04 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết).

-   Thẻ sinh viên.

b) Quy trình

-   Sinh viên nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa (có chữ ký nháy của cán bộ giáo vụ) hoặc nộp thông qua cán bộ giáo vụ. Cán bộ giáo vụ có nhiệm vụ: tổng hợp danh sách, hồ sơ của sinh viên; chuyển Bộ phận một cửa; nhận và trả kết quả cho sinh viên.

-   Cán bộ ở bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao hồ sơ đến Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên để xác nhận.

-   Bộ phận một cửa nhận hồ sơ đã giải quyết từ Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, chuyển Phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-   Trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

c) Thời gian giải quyết

-  Trả kết quả tại Bộ phận một cửa chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Phòng CTCT&SV giải quyết, ký xác nhận trả kết quả cho Bộ phận một cửa chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Attachments:
Download this file (Mau_04_Dangky_ve_thang_xe_Bus.doc)Mẫu đăng ký vé tháng xe buýt[Mẫu đăng ký vé tháng xe buýt]45 kB