Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

18 - Chứng thực bản sao từ bản chính Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm

          a) Hồ sơ, thủ tục

-    Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm bản chính do Viện Đại học Mở Hà Nội cấp.

b) Quy trình

-    Sinh viên, học viên đã tốt nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

-    Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra, nhân bản hồ sơ, trình lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên giải quyết, chuyển Phòng Tổ chức Hành chính đóng dấu.

-    Trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

c) Thời gian giải quyết

-    Trả kết quả cho SV, HV chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ  hồ sơ hợp lệ.