Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

14 - Thủ tục Sinh viên, học viên xin thôi học

a) Hồ sơ, thủ tục

Đơn xin thôi học của sinh viên, học viên (mẫu 14 tại Bộ phận một cửa hoặc download file đính kèm cuối bài viết) có ý kiến của gia đình và xác nhận của lãnh đạo Khoa, Trung tâm chủ quản.

b) Quy trình

-    Sinh viên, học viên nộp hồ sơ cho cán bộ giáo vụ.

-    Cán bộ giáo vụ có nhiệm vụ tổng hợp danh sách, hồ sơ báo cáo lãnh đạo đơn vị, chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính (KHTC) tính mức đền bù kinh phí đào tạo.

-    Phòng KHTC tính mức đền bù kinh phí đào tạo và chuyển lại danh sách và mức đền bù kinh phí cho cán bộ giáo vụ.

-    Cán bộ giáo vụ chuyển phòng Quản lý Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ, soạn quyết định trình Viện trưởng phê duyệt.

-    Cán bộ giáo vụ thực hiện việc bồi thường kinh phí đào tạo, trả Quyết định thôi học cho sinh viên, học viên.

c) Thời gian giải quyết

-    Cán bộ giáo vụ trả kết quả cho sinh viên, học viên chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

-    Phòng KHTC tính mức đền bù kinh phí đào tạo và trả danh sách cho cán bộ giáo vụ chậm nhất là 05 ngày làm việc.

-    Phòng QLĐT hoàn chỉnh hồ sơ trình Viện trưởng phê duyệt chậm nhất là 03 ngày làm việc.

Attachments:
Download this file (Mau_14_Don_xin_thoi_hoc.doc)Mẫu đơn xin thôi học[Mẫu đơn xin thôi học]33 kB