Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Khoa Kiến trúc tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư khóa 2010 – 2015

 Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2015, được s đồng ý ca Hi đng tt nghip Vin Đi hc M Hà Ni, Khoa Kiến trúc long trọng t chc L khai mc và Bo v đ án tt nghip Kiến trúc sư khóa 2010 2015 tại Hội trường Cơ sở 2.

 

V phía khách mi có ông Emmanuel CERISE – Đng giám đc IMV(D án hp tác Phát trin đô th Hà Ni – Ile-de-France). Tham d còn có s hin din ca đi din lãnh đo Vin Đi hc M Hà Ni, Ban ch nhim Khoa Kiến trúc và các thy cô giáo trong hi đng chm đ án tt nghip.

     Mở đu l khai mc, ThS. Ngô Thanh Tùng Phó ch nhim Khoa Kiến trúc tha y nhim ca Hi đng tt nghip Nhà trường công b các quyết đnh v vic thành lp hi đng xét tt ngip Đi hc, cho phép sinh viên được bo vệ đồ án tt nghip Đi hc và hi đng chm bo vệ đồ án tt nghip Đi hc ca ngành Kiến trúc khóa 2010 2015.

     Thay mt Hi đng Tư vn khoa hc và đào to, PGS.TS Nguyn Nam đã phát biu ý kiến đánh giá kết qu hc tp, rèn luyn ca sinh viên. Đng thi thy cũng k vng rt nhiu vào kết qu bo v năm nay và mong mun mi sinh viên khi tt nghip ra trường s là mt kiến trúc sư phát huy tt năng lc chuyên môn, có tâm huyết và trách nhim vi ngh.

     Tiếp theo chương trình, ThS. Võ Thùy Dung Phó ch nhim ph trách Khoa tuyên b khai mc L bo vệ đồ án tt nghip kiến trúc sư khóa 2010 2015 và gi li cm ơn ti các quý vị đi biu, hi đng chm đồ án tt nghip, các thy cô giáo đã và đang tham gia ging dy, công tác ti Khoa đã luôn quan tâm, phi hp và giúp đ Khoa trong công tác đào to trong sut thi gian qua. ThS. Võ Thùy Dung cũng thay mt các thy cô giáo, cán b viên chc ca Khoa chúc 84 sinh viên được bo vệ đồ án tt nghip năm nay đt kết qu cao.

Mt s  hình nh ca L bo vệ đồ án tt nghip:

(Nguồn: http://foa.hou.edu.vn/)